nginx

Nginx地址跳转及域名解析

有时候一台服务器既会部署nginx,又会部署其它的web服务,此时nginx占用了服务器的80端口,web服务 […]